کراپ یعنی : کیفیت برتر محصولات , رضایت بیشتر مشتری, اطمینان خاطر مصرف کننده و پیشرفت مداوم